Kuluttajansuojalaki kuluttajan suojana. Eikö yrittäjää suojele mikään?

Kuluttajansuojalaki on nimensä mukaisesti kuluttajan suojana, puolustamassa heikompaa osapuolta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yrittäjä olisi suojaton tai etteikö kahden yrityksen välisessä kaupassa olisi lain suojaa.

Kuluttajansuojalaki koskee markkinointia ja myyntiä, kun kaupan osapuolina ovat elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja. Kauppalaki koskee irtaimen omaisuuden kauppaa, kun kaupan osapuolina ovat elinkeinonharjoittajat. Kauppalakia sovelletaan myös kahden yksityishenkilön välisessä kaupassa.

Sopimusvapaus

Kaupankäynnin suojana on sopimus, joka tehdään sovitusta kaupasta joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Yrityksillä on usein omat vakiosopimusehdot ja kahden yrityksen välisessä kaupassa nämä voivat olla ristiriidassa keskenään. Kuten kaikessa kaupankäynnissä, kirjallisesti sovitut asiat helpottavat mahdollisten riitatilanteiden varalta (Lue lisää aiheesta täältä).

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riidoissa kuluttajansuojalaki on pakottava. Tällä tarkoitetaan, että sopimusehto, joka poikkeaa kuluttajansuojalain säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitätön. Lisäksi eri riidanratkaisuelimet, kuten kuluttajariitalautakunta, ovat maksuttomia palveluita. Yritysten välisissä kaupoissa tällaista suojaa ja maksutonta palvelua ei ole, vaan yritykset sopivat riitatilanteet itse. Sopimusta ei voi purkaa ilman erittäin painavaa syytä. Tämän vuoksi sopimuksen sisältö on erityisen tärkeää, eikä vakiosopimusehtojen käyttö ilman niiden huolellista tarkastusta ole suotavaa. Liikesopimuksissa on sopimusvapaus, johon sisältyy sisältövapaus, muotovapaus ja päätäntävapaus. Toisin sanottuna kaikesta voidaan sopia eikä sisältöä ole rajoitettu, sopimus voidaan tehdä missä muodossa tahansa ja päättää oman harkinnan mukaisesti kenen kanssa sopimukseen ryhtyy.

Sopimuksen teossa huomioitavaa

Yleensä kaupankäynti lähtee liikkeelle tarjouspyynnöstä. Jo tarjous kannattaa tehdä kirjallisena, sisällyttäen mahdollisimman kattavasti mitä tarjotaan, mihin hintaan ja mihin asti tarjous on voimassa. Tarjouksesta tulee käydä ilmi, kenelle se on osoitettu. Tarjouksella sitoudutaan sopimuksen tekoon.

Hyväksytty tarjous tarkoittaa myös tarjoukseen kirjattujen ehtojen hyväksymistä. Mikäli tarjouksessa huomataan puutteita tai epäselvyyksiä, kannattaa ne korjata heti. Vaikka keskustelun hetkellä joku asia tuntuu molemmille osapuolille selkeältä, ei sen kirjaamisesta voi olla haittaa. Sen sijaan kirjaamatta jättämisestä voi tulla ikäviä seurauksia.

Liikesopimuksen osapuolet ovat tasavertaisessa asemassa toisiinsa nähden. Liikesopimuksessa hyväksytään suuremmat riskit ja sopimusrikkomuksen oikeusseuraamukset ovat ankarammat. Sopimusvapaudesta seuraa se, että muuta lainsäädäntöä sovelletaan vain siltä osin kun osapuolet eivät ole muuta sopineet. Vaikka suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinen, on suullisen sopimuksen sisältö vaikea todistaa.

Sopimuksella on syytä määritellä hinnan lisäksi laskutusperusteet, maksuaikataulu sekä se mitä tapahtuu, jos puolin tai toisin suorituksia ei tehdäkään sovitun mukaisesti. Kirjallisesti kannattaa myös olla määriteltynä työn tai palvelun laatu ja määrä.

Sopimusta tehtäessä on syytä tarkistaa, että osapuolilla on oikeus edustaa yritystä, eli henkilölle on myönnetty edustamisoikeus tai prokura.

Mikäli kauppahinta suoritetaan maksuerissä, tulee sopimuksella ottaa huomioon laki osamaksukaupasta.

Mitä riitatilanteessa voi tehdä

Kolmannen osapuolen hyödyntäminen on usein kannattavaa jo siksi, että puolueeton näkemys yleensä nopeuttaa asian sovittelua. Lisäksi riitatilanteeseen tulee yleensä uusia perusteltuja näkökulmia.

Usein pelkkä kirje asianajajalta auttaa ratkaisuun pääsemisessä ja pahimmassa tapauksessa riita ratkaistaan vasta käräjäoikeudessa. Asianajajan käyttö on kuitenkin kallista, eikä se ole pienempien saatavien vuoksi välttämättä taloudellisesti kannattavaa. Suomen Reklamaatiopalvelu on edullisempi vaihtoehto ja auttaa niin yrittäjiä kuin yksityishenkilöitäkin riitatilanteiden sovittelussa ja reklamaatioiden käsittelyssä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *